Suguard Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI SUGUARD

1. WPROWADZENIE

 

Podmiot odpowiedzialny

Administratorem danych jest: DiabetesLab Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643492; NIP: 5842754156; REGON: 365725772. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 2 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „roz.(EU) 2016/679” i przepisów obowiązujących w kraju, w którym zbierane są dane.

Suguard działa na rzecz nauki, badań i przygotowywania produktów związanych z cukrzycą. Dlatego w celu prowadzenia badań naukowych i statystycznych oraz w celu wewnętrznych analiz mogą być wykorzystywane zanonimizowane Dane użytkowników.
Celem analiz jest ocena i skalownanie skuteczności aplikacji Suguard i jej algorytmów, których przeznaczeniem jest pomoc w zarządzaniu chorobą.
Korzystanie z aplikacji Suguard wymaga aktywnego i dobrowolnego wprowadzania danych.

 

2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Aby chronić Twoje Dane, nasze usługi są dostępne tylko po założeniu konta użytkownika. W ramach konta użytkownika przetwarzamy następujące dane:

 • adres e-mail
 • hasło
 • ID Suguard
 • data rejestracji
 • strefa czasowa
 • status zgód
 • adres IP

Ponadto, z uwagi na charakter aplikacji i jej ukierunkowanie na osoby chore na cukrzycę, przetwarzamy następujące dane osobowe i medyczne:

 • data urodzenia, płeć,
 • wzrost, waga,
 • typ cukrzycy, rok diagnozy, insulinoterapia (wstrzykiwacze/pompa insulinowa),
 • zakres docelowy poziomu cukru we krwi,
 • typ i rodzaj insuliny
 • urządzenie do pomiaru/terapii, rodzaj insuliny,
 • wpisy w aplikacji (notatki/tekst)
 • spożywanie jedzenia / posiłki / składniki,
 • pomiary poziomu cukru we krwi,
 • HbA1c,
 • ilustracje/zdjęcia,
 • dane zaimportowane z urządzeń

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Przetwarzanie w celu ulepszenia aplikacji Suguard – przetwarzamy Twoje dane, aby rozwijać i ulepszać nasz produkt. Aplikacja jest w fazie Beta, a algorytmy, które chcemy wprowadzić potrzebują bardzo dużych ilości danych, które zebrać możemy jedynie od Użytkowników.
 2. Instalacja aplikacji Suguard skutkuje zarejestrowaniem danych technicznych i związanych z urządzeniem, jak identyfikator urządzenia.
 3. Rejestracja skutkuje utworzeniem Twojego ID w Suguard za pomocą adresu e-mail i hasła.
 4. Możliwości skomunikowania się z Tobą w ramach naszych aplikacji lub przez inne elektroniczne usługi komunikacyjne (np. e-mail), jak również w ramach funkcji aplikacji (alert, reset hasła).
 5. Komunikacja ze sprzętem (glukometry) – możesz połączyć ze swoim urządzeniem końcowym i w ten sposób umożliwić transmisję danych do naszych aplikacji.

Suguard wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Pamiętamy przy tym, iż każde przetwarzanie jest ograniczone do wymiaru niezbędnego dla jego celu.

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawami prawnymi przetwarzania danych użytkownika mogą być:

 • Twoja zgoda
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.

 

5. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)

 

6. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ

Odbiorcami danych mogą być również nasi zaufani partnerzy spoza UE i EOG:

 • dostawcy usług w zakresie marketingu, hostingu, analiz itp.
 • zewnętrzni dostawcy tożsamości (logowanie poprzez Facebook, Google)
 • producenci narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, jak np. Google Firebase
 • w związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (usługodawcy w zakresie marketingu, hostingu, analiz itp.)

W każdym przypadku, gdy odwiedzasz strony internetowe należące do DiabetesLab Poland sp. z o.o. oraz korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, serwery automatycznie gromadzą informacje na temat stron www. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Cię do nas, (vi) typ urządzenia, z którego korzystasz. Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Cię treści oraz konkretne Strony, na które wchodzisz. Jeżeli nie życzysz sobie stosowania plików cookie, możesz zablokować ich zapisywanie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce.

 

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub do odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

 

8. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZNIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DiabetesLab Poland sp. z o.o.

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.

 

Bezpieczeństwo

Aplikacja do zarządzania cukrzycą Suguard zapisuje i przechowuje dane w urządzeniu użytkownika w postaci zaszyfrowanej. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że jego dane osobowe są prawidłowe, a hasło przechowywane w sposób zapewniający prywatność i bezpieczny oraz nieudostępniane innym osobom.

Osoby małoletnie

Osoby małoletnie, które nie ukończyły jeszcze szesnastego roku życia, mogą korzystać z naszych Produktów wyłącznie za zgodą osoby uprawnionej do wychowywania.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@diabeteslab.pl lub listownie na adres: DiabetesLab Poland sp. z o.o. sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.

PRIVACY POLICY – SUGUARD

 

1. INTRODUCTION

Data Collector

The data controller is DiabetesLab Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Gdańsk (80-386), ul. Lęborska 3B, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000643492; NIP: 5842754156; REGON: 365725772. Data protection is carried out in accordance with the requirements of generally applicable laws, the storage takes place on secured servers.

 

We process your personal data in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)  and the regulations in force in the country where the data are collected.

Suguard works to study, research and prepare diabetes-related products. Therefore, anonymized User Data may be used to conduct scientific and statistical research, and for internal analysis.

The purpose of the analysis is to evaluate and scale the effectiveness of the Suguard application and its algorithms, which are intended to help in managing the disease.

Use of the Suguard application requires active and voluntary data entry.

 

 

2. SCOPE OF PROCESSED DATA

To protect your Personal Data, our services are only available after creating a user account. As part of a user account, we process the following data:

 • E-mail address
 • Password
 • Suguard ID
 • Date of registration
 • Time zone
 • Status of consents
 • IP address

Due to the nature of the application and its focus on people with diabetes, we process the following personal and medical data:

 • date of birth, gender,
 • height, weight,
 • type of diabetes, year of diagnosis, insulin therapy (pen/insulin pump),
 • the target range for blood sugar,
 • type and type of insulin
 • measuring/therapy device, type of insulin,
 • entries in the application (notes/text)
 • eating food / meals / ingredients,
 • blood sugar measurements,
 • HbA1c
 • illustrations / photos,
 • data imported from devices

 

3. DATA PROCESSING OBJECTIVES

Your personal data is processed for the following purposes:

 1. a) Processing to improve the Suguard application – we process your data to develop and improve our product. The application is in beta and the algorithms that we want to enter need very large amounts of data that we can collect only from Users.
 2. b) Installing Suguard results in the registration of technical and device-related data, such as the device identifier.
 3. c) Registration results in the creation of your ID in Suguard using your email address and password.
 4. d) The possibility of communicating with you as part of our applications or through other electronic communication services (e.g. e-mail), as well as part of the application’s functions (alert, password reset).
 5. e) Communication with equipment (glucometers) – you can connect to your end device and thus enable data transmission to our applications.

Suguard uses your personal data only for the purposes set out in this Privacy Policy. We remember that all processing is limited to the dimension necessary for its purpose.

 

4. LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING

The legal grounds for processing user data may be:

– Your consent

– fulfilment of the legal obligation

– a legally legitimate interest of the Administrator (eg statistical purposes, marketing) or a third party.

 

5. DATA RECIPIENTS

Your data may be transferred to the following recipients:

– trusted entities (processors), which under the contract concluded with the Administrator will implement the goals strictly defined by the Administrator

– entities or bodies authorized pursuant to legal provisions (courts, prosecutor’s office, police)

 

 6. RECIPIENTS OF DATA OUTSIDE THE EUROPEAN UNION

The recipients of the data can also be our trusted partners outside the EU and EEA:

– marketing service providers, hosting, analysis, etc.

– external identity providers (login via Facebook, Google)

– using analytical tools and for anonymous awareness of user behaviour, in particular, such as Google Firebase

– due to the fact that websites provided by the Administrator use Cookies, data collected using Cookies may be transferred to entities established in third countries (service providers in the field of marketing, hosting, analysis, etc.)

In any case, when you visit websites belonging to DiabetesLab Poland Sp. z o.o. (“Pages”) and you use our mobile applications, DiabetesLab Poland servers automatically collect information about the use of the Sites. This information includes, among others: (i) the domain name and host from which you access the Internet, (ii) the IP address of the computer or Internet service provider you use, (iii) the operating system used (e.g., Mac OS, Windows) (iv) the browser used and its version (eg Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) the name of the website that redirected you to us, (vi) the type of device you use. The above information allows us to determine your habits related to browsing the pages, the content you are interested in and the specific websites you are entering. It also allows us to set dates of visits to our websites, browsing paths and time devoted to individual subpages.

Pages you visit. If you do not wish to use cookies, you can block their saving by making the appropriate settings in your browser.

 

7. RETENTION PERIOD

Your personal data will be kept until the purpose for which the consent is processed or revoked or until the claims related to the purposes for which personal data are collected are time-barred.

 

8.YOUR RIGHTS AS A DATA SUBJECT

 1. The right to request access to your personal data, deletion or limitation of processing.
 2. Right of rectification – you have a right to correct data that we hold about you that is inaccurate or incomplete.
 3. The right to object – you have the right to object to certain types of processing such as direct marketing.
 4. The right to transfer personal data.
 5. The right to withdraw consent to the processing of personal data for a specific purpose, if you have previously agreed.
 6. The right to file a complaint to the supervisory body.

 

 

Security

The Suguard diabetes management application stores and stores data on your device in an encrypted form. It is the user’s responsibility to ensure that his or her personal data is correct and that the password is stored in a way that ensures privacy and security and is not shared with other people.

 

Minors

Minors who are under sixteen years of age may use our Products only with the consent of the person authorized to educate.

 

The above rights can be exercised in accordance with the rules described in art. 16 – 21 GDPR, by sending a message to the following e-mail address: biuro@diabeteslab.pl or by post to the following address: DiabetesLab Poland sp. z o.o. ul. Lęborska 3b , 80-386 Gdańsk, Poland.

 

Copy link
Powered by Social Snap